Pestovateľská pálenica, ktorá žije ovocím

Technológia

Váženi pestovatelia. Radi vám vyrobíme vlastnú pálenku – destilát z Vášho ovocia. Stačí dohodnúť termín pálenia (Objednávkový formulár) a doniesť minimálne 250 litrov ovocného kvasu.

Máme nasledovnú technológiu:

 • 2 x medený kotol s objemom 300l , kúrenie drevom,s rektifikačnou
  kolónou ,kde je možné vydestilovať minimálne 250l ovocného kvasu
 • Celý proces destilácie zabezpečujú odborne znalý pracovníci.

"Vychutnajte si ovocie v tekutom stave"

Prevádzkový poriadok

V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len “kvas”)

 • Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru je od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.
 • Začiatok prevádzkovania liehovaru v každom výrobnom období určuje prevádzkovateľ.
 • Pracovník liehovaru môže prijať kvas na spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa na výrobu ovocného destilátu.

V žiadosti pestovateľ uvedie:

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska
 • druh a množstvo odovzdaného kvasu
 • dátum podania žiadosti

Pracovník pestovateľskej pálenice má v právomoci neprijať kvas v plechových, alebo poškodených nádobách a v iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovocného destilátu pestovateľa, prípadne i kvalitu ovocného destilátu nasledujúceho pestovateľa (znehodnotiť technologické zariadenie pálenice). A taktiež je pracovník pálenice oprávnený neprijať kvas, ktorý je zamrznutý. Podobne pracovník liehovaru postupuje i pri zistení cudzích predmetov (kamene, tehla, kov a iné) v kvase, ktoré môžu poškodiť technologické zariadenie. V prípade nepriatia kvasu zo strany pracovníka pestovateľskej pálenice je pestovateľ povinný, zlikvidovať kvas na vlastné náklady.

Pestovateľ je povinný priviezť na pálenie také množstvo kvasu, na akom bol vopred dohodnutý s prevádzkovateľom pálenice pri objednávaní termínu pálenia. Ak privezie menej kvasu (menej ako 250 l), prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas na pálenie. Ak bude kvasu viac, prevádzkovateľ je povinný spracovať iba vopred dohodnuté množstvo kvasu, pretože by došlo k časovému predĺženiu pálenia, a tým k posunu pálenia ďalšieho pestovateľa. Ak sa nedohodnú na inom termíne spracovania zvyšného kvasu, kvas nebude spracovaný a pestovateľ si ho vezme domov. Pokiaľ tak neučiní, prevádzkovateľ pálenice je oprávnený po odchode pestovateľa z pálenice zlikvidovať ho vypustením do výpalkovej jamy.

Pestovateľ je povinný dostaviť sa na pálenie v dohodnutom termíne tak, aby v stanovený čas bol jeho kvas pripravený na pálenie. Ak pestovateľ nedodrží stanovený čas, pracovník liehovaru je oprávnený neprijať kvas k páleniu, pretože by tým došlo k časovému posunu pri nasledujúcich pestovateľoch.
Pestovateľ najneskór 3 dni pred stanoveným termínom pálenia telefonicky alebo osobne potvrdí platnosť termínu.

Počas výrobného procesu je zakázané zdržiavať sa v priestoroch liehovaru nepovolaným osobám. Taktiež je zakázané vodiť do liehovaru deti mladšie ako 15 rokov z dôvodu ublíženia na zdraví, prípadne poškodenia zariadenia.
„Tento prevádzkový poriadok je vyvesený v priestoroch pálenice a s jeho obsahom povinný sa pestovateľ oboznámiť.

Porušovanie tohto prevádzkovaného poriadku pestovateľmi a inými osobami, ktorí s zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice a jej okolia.

Liehovar nezodpovedá za prípadné škody a úrazy v prípade nedodržania uvedeného prevádzkového poriadku zo strany pestovateľa!


Richard Hajdin – Konateľ Pálenica Hrádok, s.r.o., V Hrádku 01.04.2023

"Znalec vie oceniť domácu pálenku"

Cenník služieb

Cena za výrobu destilátu v Pestovateľskej pálenici Hrádok je nasledovná a pozostáva nasledovných položiek:

 • Spotrebná daň znížená pre pestovateľa z liehu je stanovená z 50% to je za 1 la (liter la – 100% alkoholu) = 7,02 €

 

Cena za službu je za 1 la (liter la – 100% alkoholu) = 6,60 € a zahŕňa:

 • Prácu obsluhy zariadenia a riedenie destilátu na požadované percentá pestovateľom
 • spotrebovanú elektrickú energiu
 • likvidáciu výpalkov
 • režijné náklady prevádzkovateľa

Paušálny príplatok za jednu destiláciu:

 • V prípade, že pestovateľ neprinesie dostatok suchého palivové drevo na destiláciu jeho kvasu,je prevádzkovateľ oprávnený pripočítať paušálny poplatok vo výške 10 eur ,za použitie dreva na kúrenie z vlastných zdrojov, na jeden destilačný proces
 • Minimálne réžijné náklady na jednu várku sú 50 €.

Príklad výpočtu ceny 50% destilátu pre pestovateľa:

 • Spotrebná daň 3,51 €
 • Cena za službu 3,30 €
 • Cena za 1 l 50% domácej pálenky Vás vyjde približne 7,21 €
 • Cena za 1 la (liter la – 100% alkoholu) = 14,42 €

Pestovateľ – je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 7,02 € za liter 100% alkoholu (3,51 € za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 14,04 € za liter la.

Cena za službu a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.


Cennik platný od 01.04.2023

Kontakty

Pálenica Hrádok. s.r.o.
Trenčianska 56 B , Bratislava 82109

IČO: 53554523
DIČ 2121427979

Kde nás nájdete

Prevádzka:
Hrádok 155, Nové Mesto nad Váhom

Telefón: +421 905 722 870
Email: info@palenicahradok.sk